گلدیران
میز کار
استخدام
Head Of Reporting and budgeting

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. برنامه ریزی و تنظیم بودجه دوایر مالی و واحد های عملیاتی . شرکت در کمیته بودجه به عنوان دبیر کمیته . حصول اطمینان از تهیه و توزیع دستورالعملها و فرم های صورت بودجه بین دوایر و قسمتهای مختلف شرکت در موعد مقرر . حصول اطمینان از صحت محاسبات تکمیلی صورتهای بودجه . تهیه صورت های بودجه نهایی و ارائه آن به مدیر مالی . همکاری با سایر دوایر و قسمتهای شرکت جهت اطمینان از حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه تکمیل صورت های بودجه . کنترل بودجه طی دوره و تهیه گزارشات مقایسه با بودجه . تهیه گزارشات مقایسه ای هر دوره با دوره های مشابه قبل . همکاری با مدیر مالی در تفسیر بودجه و تهیه وتحلیل گزارشات دوره ای . تهیه گزارشات کنترلی داخلی مالی . اصلاح رویه های داخلی در جهت تامین گزارشات دقیق و به موقع . استخراج معاملات فصلی خرید و فروش (کنترل اسناد صادره از حیث رعایت 169) . ثبت و ارسال معاملات . اظهارنامه ارزش افزوده . صورت مالی طبق دفاتر . صورت مالی مدیریتی و گزارشات تحلیلی واحد حسابرسی . تهیه بودجه نقدی ماهیانه و مقایسه آن با عملکرد ماهیانه . تهیه گزارش تجزیه سنی هفتگی . اظهارنامه عملکرد . پاسخگویی به ممیزین ارزش افزوده ،معاملات فصلی ، عملکرد ، تامین اجتماعی و حسابرسان داخلی . کنترل تمامیت هزینه ها شناسایی شده. برنامه ریزی و تنظیم بودجه دوایر مالی و واحد های عملیاتی . شرکت در کمیته بودجه به عنوان دبیر کمیته . حصول اطمینان از تهیه و توزیع دستورالعملها و فرم های صورت بودجه بین دوایر و قسمتهای مختلف شرکت در موعد مقرر . حصول اطمینان از صحت محاسبات تکمیلی صورتهای بودجه . تهیه صورت های بودجه نهایی و ارائه آن به مدیر مالی . همکاری با سایر دوایر و قسمتهای شرکت جهت اطمینان از حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه تکمیل صورت های بودجه . کنترل بودجه طی دوره و تهیه گزارشات مقایسه با بودجه . تهیه گزارشات مقایسه ای هر دوره با دوره های مشابه قبل . همکاری با مدیر مالی در تفسیر بودجه و تهیه وتحلیل گزارشات دوره ای . تهیه گزارشات کنترلی داخلی مالی . اصلاح رویه های داخلی در جهت تامین گزارشات دقیق و به موقع . استخراج معاملات فصلی خرید و فروش (کنترل اسناد صادره از حیث رعایت 169) . ثبت و ارسال معاملات . اظهارنامه ارزش افزوده . صورت مالی طبق دفاتر . صورت مالی مدیریتی و گزارشات تحلیلی واحد حسابرسی . تهیه بودجه نقدی ماهیانه و مقایسه آن با عملکرد ماهیانه . تهیه گزارش تجزیه سنی هفتگی . اظهارنامه عملکرد . پاسخگویی به ممیزین ارزش افزوده ،معاملات فصلی ، عملکرد ، تامین اجتماعی و حسابرسان داخلی . کنترل تمامیت هزینه ها شناسایی شده