ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Tax Manager

ايرانسل

تهران

حقوق:

84643066

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● برقراری ارتباط با ادارات مالی برای تطبیق زمان ثبت و گزارش اطلاعات مالی با برنامه های مالیاتی و مالی قانونی و همچنین جدول زمانی مصوب هیئت مدیره و ارائه مدارک مورد نیاز ارزیاب مالیاتی برای اطمینان از کفایت و صحت آنها. . ●ساماندهی ادارات مالی و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص جدول زمانبندی تهیه حسابرسی و صورتهای مالی. ● هماهنگی با بخش ها و ادارات مربوط به منظور رفع ابهامات در فرآیند حسابرسی. ● مدیریت فعالیت های مربوط به تهیه صورت های مالی، نامه های مدیریتی و گزارش فعالیت های هیات مدیره بر اساس استانداردها و زمان بندی حسابداری. ● مدیریت فعالیت های مربوط به تعهدات مالیاتی شرکت در تمامی زمینه ها با رعایت قوانین، مقررات، بخشنامه های مالیاتی و جدول زمانی قانونی. ● مدیریت فعالیت های مربوط به تنظیم دفاتر قانونی با رعایت مقررات مربوط و الزامات استفاده کنندگان از سیستم های مالی الکترونیکی. ● مدیریت کلیه فعالیت های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، گزارش فصلی و غیره. ● اطمینان از انطباق قراردادهای MTN ایرانسل با مقررات مالیاتی. ● مدیریت و پیگیری فعالیت های مربوط به «نامه های مدیریت» و رفع مشکلات و یادداشت های ارجاع شده. ● ارتباط با وزارت خزانه داری برای دریافت به موقع اطلاعات مالیاتی پرداخت، با NWG Finance برای حل و فصل مسائل مالیاتی صاحبخانه های مکان های BTS، و با گزارش مالی برای هماهنگی ثبت اسناد ماهانه بر اساس برنامه های قانونی و شرکت در جلسات ماهانه برای بررسی حساب ها برای شناسایی موارد تغییرات ماهانه ● پیش نویس اظهارنامه شکایات شرکت در مورد مسائل مالیاتی، پیگیری شکایات شرکت در مورد تشخیص مالیات بر درآمد و نهایی کردن مالیات در تمام سطوح. ● اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاه ها و کلیه بخشنامه های مالیاتی. اطمینان از انطباق اظهارنامه مالیاتی با اطلاعات مالی شرکت ● مدیریت پرداخت به موقع مالیات های مربوط. ● مدیریت رعایت زمانبندی در مکاتبات و پاسخگویی دقیق به استعلام مالیاتی. ● اطمینان حاصل شود که اسناد مربوط به WHT به شرکت جمع آوری و در پرداخت مالیات اعمال می شود. ● برای اطمینان از جمع آوری، ثبت و تحویل سریع رسیدهای پرداخت مالیات های کسر شده. ● اطمینان حاصل شود که تاییدیه های حسابرسی شامل حساب های بانکی بستانکاران و بدهکاران به موقع جمع آوری شده است.