شیپور
استخدام
به یک استاد کار نقاش نیازمندیم

جم

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۳۰ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به صورت درصدی یا حقوقی