همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارآموز کشف تداخلات فرکانسی"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
در یک حوزه عملیاتی خاص اطمینان از عملکرد فعالیت  های مربوط به RF میدانی و اندازه گیری داده ها با استفاده از ابزار اندازه گیری مخصوص
اطمینان از اجرای انجام تست ها مطابق برنامه و دستورالعمل ها
اطمینان از ارسال داده های اندازه گیری و گزارش پذیرش در بازه زمانی از پیش تعیین شده
اطمینان از از پردازش پست و تجزیه و تحلیل درایو تست داده خام برای بهینه سازی بیشتر شبکه

 برخی از وظایف مورد انتظار:
جمع آوری اندازه گیری و تولید داده های خام بر اساس رویکرد تست درایو و استفاده از ابزارهای اندازه گیری تخصصی
پردازش پست داده های خام تست درایو و تجزیه و تحلیل با استفاده از ابزارهای تخصصی
پردازش پست اطلاعات را با استفاده از ابزارهای ویژه مانند ACTIX ، TEMS Discovery و غیره
انجام تجزیه و تحلیل نتایج خروجی و ایجاد گزارش های مربوطه.

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
دستیابی به مهارت کشف تداخلات فرکانسی