ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Power Project Coordinator

ايرانسل

اصفهان

حقوق:

46260088

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
-پیگیری امور مربوط به برق با اداره برق و دیگر سازمانهای مربوطه -تهیه گزارش طبق استاندارد و فرمت خواسته شده -مذاکره با اداره برق و برگزاری جلسات و مذاکره با پیمانکاران مربوطه -انجام امور مربوط به هماهنگی پروژه های مربوطه