ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Site Acquisition Coordinator (External Employee)

ايرانسل

تهران

حقوق:

40928772

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● تحویل اجاره فروشنده و بررسی صحت همه آنها مطابق با فرمت قانونی. ● پیگیری و نظارت بر درخواست های پرداخت سایت ها توسط بخش های مرتبط برای اطمینان از پرداخت به موقع. ● اطمینان حاصل کنید که فروشندگان یک قرارداد اجاره قابل قبول با مبلغ اجاره تایید شده منعقد می کنند. ● راه حل هایی برای سایت ها و مسائل مشکل ساز در سطح SA ارائه دهید. ● تعداد قراردادها را مطابق با معیارهای IRC محاسبه و کنترل کنید. ● همه فعالیت های SA را از A تا Z هماهنگ کنید.