شیپور
استخدام
منشی شرکت بازرگانی

مشهد

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جهت نظارت و هماهنگی امورات با مدیریت