شیپور
استخدام
کارگر واسه کاشی کاری وسنگ کاری ازتاکستان

تاکستان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارگر واسه کاشی کاری وسنگ کاری ساکن تاکستان باشه