همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس نگهداری مراکز"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
پایش و نگهداری تجهیزات ترانسمیشن
نصب و توسعه تجهیزات ترانسمیشن

 برخی از وظایف مورد انتظار:
پایش و نگهداری تجهیزات ترانسمیشن مرکز
نصب و توسعه تجهیزات مرکز

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تسلط کافی برای نصب و توسعه و نگهداری تجهیزات مختلف ترانسمیشن مراکز مخابراتی