ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Customer Service Business and Financial Analysis Manager

ايرانسل

تهران

حقوق:

84643066

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● مدیریت تحقیقات بازار و مطالعه میدانی برای یافتن فرصت های بالقوه برای تعریف پروژه های جدید در بخش خدمات مشتری. ● تجزیه و تحلیل رفتار و فعالیت های رقیب برای اطمینان از اینکه در موقعیت خوبی در بازار با مزیت های رقابتی مناسب قرار داریم. ● تجزیه و تحلیل و بررسی قابلیت ها و پتانسیل های داخلی برای تعریف و ارائه خدمات جدید به مشتریان. ● تعریف استراتژی های قیمت گذاری خدمات مشتری و طراحی بسته های خدماتی مناسب بر اساس تحلیل های مالی دقیق، استراتژی های فروش و بازاریابی ما. ● برای مدیریت مدل های مالی جامع، تجزیه و تحلیل سناریو، ارزیابی ریسک، و آماده سازی تجزیه و تحلیل بازگشت. ● مدیریت بازبینی و رهبری عملکرد KPIهای بخش خدمات مشتری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و عملیاتی خدمات مشتری برای اطمینان از اینکه همه معیارها در مسیر درست هستند. ● شرکت در مذاکرات تحلیل مالی و تجاری بخش خدمات مشتریان با مشتریان داخلی و خارجی. ● مدیریت برای تعریف امکان سنجی و سودآوری پروژه های جدید خدمات مشتری. ● برای مدیریت تهیه طرح کسب و کار خدمات مشتری و ارائه نمودارهای مقایسه ای از بودجه واقعی و واقعی. ● ایجاد و مدیریت فرآیندهای بودجه ریزی و پیش بینی خدمات مشتری. ● برای اطمینان از اینکه مخارج بخش خدمات مشتری نسبت به بودجه آن متعادل است و تحت کنترل است. ● برای اطمینان از اینکه تمام تراکنش های مالی خدمات مشتری بایگانی شده و مطابق با استانداردهای شرکت نگهداری می شوند. ● شناسایی و راه اندازی فرصت های صرفه جویی در هزینه و ارائه آنها به مدیریت خدمات مشتری جهت اعمال. ● مدیریت پشتیبانی از پروژه ها و طرح های آغاز شده خدمات مشتری از طریق ارائه برآورد بودجه مورد نیاز، تجزیه و تحلیل هزینه و سود مالی، و ارزیابی جنبه های درآمد ایجاد شده. ● تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز در مورد وضعیت مالی پروژه های خدمات مشتریان به مدیریت عالی. ● حمایت از تیم های پروژه خدمات مشتری با ارائه داده ها و گزارش های مالی و تحلیلی مرتبط.