همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس فرآیندهای سازمانی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
آشنایی با مراحل تدوین، پایش، شناسایی ریسک، به روز رسانی و مدیریت فرآیند، استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
برگزاری جلسات با ذینعفان، تدوین و پیگیری روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری، ترسیم گردش کاری بر اساس مدل BPMN2.

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
BPMN2
ISO9001:2015 مقدماتی