همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس امور مناطق

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
در حوزه بررسی پاور سایت‌ها و پروژهای مرتبط و بررسی امور فنی شامل وضعیت پوشش و پیگیری شکایات رگولاتوری

 برخی از وظایف مورد انتظار:
کنترل و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه
کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه تعیین شده
کنترل و بررسی و پرداخت هزینه های پروژه های توسعه
کنترل و بررسی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
ارائه گزارشات تحلیلی و اماری پروژه ها به مدیریت
برگزاری یا شرکت در جلسات مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها
بررسی هزینه برق  قابل پرداخت به سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
بررسی هزینه لینک قابل پرداخت برای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
بررسی هزینه فضای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
بررسی و کنترل بروزرسانی اطلاعات روز سایتها در قالب سامانه ارس

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
توانایی کنترل و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه
توانایی کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه تعیین شده
توانایی کنترل و بررسی و پرداخت هزینه های پروژه های توسعه
توانایی کنترل و بررسی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
توانایی ارائه گزارشات تحلیلی و اماری پروژه ها به مدیریت
توانایی برگزاری یا شرکت در جلسات مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها
توانایی بررسی هزینه برق  قابل پرداخت به سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
توانایی بررسی هزینه لینک قابل پرداخت برای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
توانایی بررسی هزینه فضای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
توانایی بررسی و کنترل بروزرسانی اطلاعات روز سایتها در قالب سامانه ارس