ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Product Specialist: Business Analysis and Product Design

ايرانسل

تهران

حقوق:

54127852

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● شرکت در جلسات شفاف سازی با فروشندگان، ITS و سایر بخش ها و ذینفعان مورد نیاز برای نهایی کردن راه حل مورد نیاز. ● توسعه موارد آزمایشی دقیق برای محصولات جدید/بهبود و به اشتراک گذاشتن آنها با کیفیت ITS و سایر ذینفعان (همراستا با تیم های "مدیریت کانال و تحویل محصول" و "عملیات محصول"). ● برای توسعه برنامه Go to Market برای محصولات جدید و خدمات پیشرفته. ● پیشنهاد و اجرای طرح ارتباطی محصولات و خدمات اختصاص داده شده، همسو با تیم های تحویل محصول و عملیات محصول. ● اجرای اجرای محصول جدید، آزمایش، تجزیه و تحلیل و نظارت بر کیفیت خدمات، قبل و بعد از راه اندازی تجاری، همچنین برای اطمینان از انطباق با اهداف محصول، بهترین شیوه ها و معیارهای تعیین شده، به عنوان بخشی از تیم های متقابل جریان های ارزش. ● اطمینان از عرضه مناسب محصولات و خدمات جدید در سراسر جغرافیای وسیع ایران. ● برای هماهنگی توسعه برنامه های آموزشی و راهنمای پشتیبانی فنی برای مجموعه محصولات توسط CR، S&D، و قانونی. ● تهیه گزارش های لازم از محصولات و خدمات واگذار شده برای مدیریت.