ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Project Accountant

ايرانسل

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● برقراری ارتباط با فروشندگان در مورد تطبیق مالی حساب ها. ● نظارت بر CAPEX واقعی و به روز رسانی گزارش پایه کنترل در هر پروژه در شرایط کلی. ● برای کنترل بودجه OPEX پروژه، ERP را بر اساس بودجه واقعی به روز کنید و OPEX را در مقابل بودجه به صورت هفتگی و ماهانه به مدیر گزارش دهید. ● بررسی درخواست های پرداخت بر اساس گواهی های انجام شده و ارائه آنها به تیم های مربوط به امور مالی. ● بررسی و اطمینان از اعمال اصول حسابداری مناسب در اسناد مخارج پروژه ها. ● بررسی و پردازش صورت‌حساب‌های فروشندگان با اطمینان از انطباق آنها با شرایط و ضوابط قرارداد/سفارش خرید. ● برای پیگیری درخواست‌های داخلی پردازش فاکتور فروشندگان برای اطمینان از حل سریع با تیم‌های تجاری و مالی CPG. ● برای بررسی اسناد درخواست خرید (PR)، از مطابقت با قرارداد، دفترچه قیمت، انگیزه و غیره اطمینان حاصل کنید و روابط عمومی را در حداقل زمان افزایش دهید. ● برای کنترل و پیگیری پروژه های CAPEX و OPEX در برابر بودجه از نظر افزایش درخواست خرید. ● کنترل ضمانت نامه های بانکی فروشنده قابل عرضه و ارتباط با تیم مالی برای کسر آن بر اساس فرآیند پروژه. ● برای محاسبه اقلام تعهدی ماهانه کافی/ذخایر برای صورتحساب های فروشنده پرداخت نشده ایجاد می شود. ● مشارکت در تجزیه و تحلیل تغییرات محدوده پروژه و اطمینان از تعبیه تأثیرات آن در تمام اسناد و ضمانت های پروژه. ● گزارش هزینه های پروژه بر اساس PO های مطرح شده به صورت هفتگی و ماهانه به مدیر. ● گزارش فاکتورهای پردازش شده و پرداخت ها به فروشندگان به صورت ماهانه به مدیر و فروشندگان