شیپور
استخدام
شاگرد مغازه

اصفهان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یکنفر ترجیحا بدون سابقه برای کارهای مغازه ساندویچی باناهار و شام وکار سبک وراحت مکان پر رفت وامدو امن محدوده پل فلزی باسرویس رفت وبرگشت در مسیر ،اتباع هم مورد قبول میباشد .