آراسب پیشتاز

موقعیت های شغلی آراسب پیشتاز:

61 موقعیت شغلی
جاب ویژن
کارشناس سئو (SEO Expert)

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


جاب ویژن
کارشناس منابع انسانی

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
مهندس عمران

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
کارمند خدمات و تشریفات

تهران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
کارشناس سئو

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
حسابدار

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
مهندس معماری - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
مدیر اجرایی - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


جاب ویژن
سرپرست انفورماتیک

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


جاب ویژن
حسابدار ارشد

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
کارمند امور اداری - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


جاب ویژن
طراح سایت (Wordpress)

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


جاب ویژن
کارشناس تولید محتوا

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


جاب ویژن
تحصیل دار

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
کارشناس فروش تلفنی

تهران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


آراسب پیشتاز
جاب ویژن
کارمند تشریفات

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان