آگر الکترونیک

موقعیت های شغلی آگر الکترونیک:

8 موقعیت شغلی


جاب ویژن
کارشناس حسابداری

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آگر الکترونیک
جاب ویژن
کارشناس بازاریابی و فروش

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومانآگر الکترونیک
جاب ویژن


آگر الکترونیک
جاب ویژن
کارشناس کنترل کیفیت

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان