دیکا آسیا

موقعیت های شغلی دیکا آسیا:

21 موقعیت شغلی


دیکا آسیا
ایران تلنت
Accounting Expert

تهران

حقوق:

35839467


دیکا آسیا
ایران تلنت
Industrial Engineer

تهران

حقوق:

31061344


دیکا آسیا
تلنت کوچ

دیکا آسیا
ایران تلنت
IT Expert

تهران

حقوق:

38452074


دیکا آسیا
ایران تلنت
architectur

تهران

حقوق:

34428604


دیکا آسیا
ایران تلنت
Supervising Engineer

تهران

حقوق:

34428604دیکا آسیا
تلنت کوچ

دیکا آسیا
تلنت کوچ

دیکا آسیا
تلنت کوچ
مهندس ناظر

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
تلنت کوچ
منشی (دورکاری)

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
بانی کار
نیروی دفتری

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
بانی کار
کارشناس فروش

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
تلنت کوچ
مهندس معمار

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
تلنت کوچ
مهندس صنایع

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
ایران تلنت
Secretary

تهران

حقوق:

30249300


دیکا آسیا
تلنت کوچ

دیکا آسیا
ایران تلنت
Architecture

تهران

حقوق:

34428604


دیکا آسیا
تلنت کوچ
مهندس ناظر

تهران

حقوق:

توافقی


دیکا آسیا
ایران تلنت
Accounting Expert

تهران

حقوق:

35839467