امیدفضا

موقعیت های شغلی امیدفضا:

32 موقعیت شغلی


امیدفضا
دانشکار
مخابرات سیستم

تهران

حقوق:

2000000 - 5000000امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار
مهندس الکترونیک

تهران

حقوق:

5000000 - 10000000امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار
مهندس الکترونیک

تهران

حقوق:

5000000 - 10000000


امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار


امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار

امیدفضا
دانشکار
مهندس سنجش از دور

تهران

حقوق:

5000000 - 8000000


امیدفضا
دانشکار
رمزنگاری و امنیت شبکه

تهران

حقوق:

5000000 - 10000000


امیدفضا
دانشکار
برنامه نویس C#

تهران

حقوق:

2000000 - 6000000


امیدفضا
دانشکار


امیدفضا
دانشکار
کارشناس مخابرات سیستم

تهران

حقوق:

2000000 - 6000000