اسنپ فود

موقعیت های شغلی اسنپ فود:

140 موقعیت شغلی


جابینجا

جابینجا



جابینجا
استخدام UX Researcher

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا
استخدام Product Designer

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا

اسنپ فود
میز کار
Senior Data Scientist

تهران

حقوق:

توافقی


اسنپ فود
میز کار
Biker Engagement Manager

تهران

حقوق:

توافقی


اسنپ فود
میز کار
Delivery Project Manager

تهران

حقوق:

توافقی


اسنپ فود
میز کار
Talent Acquisition Specialist

تهران

حقوق:

توافقی


جاب ویژن
کارشناس فروش میدانی - اصفهان

اصفهان

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان



اسنپ فود
ایران تلنت
Sales Manager

همه

حقوق:

57397321


اسنپ فود
جاب ویژن
کارشناس فروش میدانی - مشهد

همه

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


اسنپ فود
جاب ویژن