بهسازان مجازی

موقعیت های شغلی بهسازان مجازی:

28 موقعیت شغلی
بهسازان مجازی
جاب ویژن
پشتیبان نرم افزار

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی امور مشتریان

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان

بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی سایت

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومانبهسازان مجازی
جاب ویژن

بهسازان مجازی
جاب ویژن
بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی مشتریان

مازندران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


بهسازان مجازی
جاب ویژن
بهسازان مجازی
جاب ویژن
مترجم زبان انگلیسی

همه

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان