بهسازان مجازی

موقعیت های شغلی بهسازان مجازی:

18 موقعیت شغلی

بهسازان مجازی
جاب ویژن
مترجم زبان انگلیسی

همه

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


بهسازان مجازی
جاب ویژن
بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس فروش حضوری و پشتیبانی

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی امور مشتریان

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان