بهسازان مجازی

موقعیت های شغلی بهسازان مجازی:

42 موقعیت شغلی


بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس فروش حضوری و پشتیبانی

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومانبهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس سئو (SEO)

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان

بهسازان مجازی
جاب ویژن
پشتیبان نرم افزار

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی مشتریان

مازندران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومانبهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی امور مشتریان

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


بهسازان مجازی
جاب ویژن


بهسازان مجازی
جاب ویژن


بهسازان مجازی
جاب ویژن


بهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی کاربران (IT)

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومانبهسازان مجازی
جاب ویژن
کارشناس پشتیبانی IT

مازندران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان