میاره

موقعیت های شغلی میاره:

80 موقعیت شغلی
ایران تلنت
Sales Supervisor

تهران

حقوق:

42698077


ایران تلنت
Senior CRM Expert

تهران

حقوق:

60546615


ایران تلنت
Sales Director

تهران

حقوق:

73233464


میاره
کوئرا

جاب ویژن
کارشناس فروش و بازاریابی

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان


جاب ویژن


جاب ویژن

ایران تلنت
Talent Acquisition Specialist

تهران

حقوق:

46996699


میاره
جاب ویژن
ویزیتور

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان


ایران تلنت

ایران تلنت
Talent Acquisition Specialist

تهران

حقوق:

46996699


ایران تلنت
Sales Manager

تهران

حقوق:

73233464


ایران تلنت
Sales Expert

تهران

حقوق:

31929896