گلدیران

موقعیت های شغلی گلدیران:

172 موقعیت شغلی


گلدیران
ایران تلنت


گلدیران
تلنت کوچ


گلدیران
ایران تلنت

گلدیران
میز کار
HR Manager

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
IT Business Analyst

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Sales Expert

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Brand Marketing Manager

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Digital and Social Media Lead

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Regulatory Affairs Specialist

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Head of Budget and Reports

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار

گلدیران
میز کار
فروشنده ( ویزیتور-آقا)

تهران

حقوق:

از 4 تا 5 میلیون تومان


گلدیران
میز کار
مدیر بازاریابی

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
کارشناس فروش

تهران

حقوق:

از 5 تا 6 میلیون تومان


گلدیران
میز کار
کارشناس IT

تهران

حقوق:

از 6 تا 7 میلیون تومان


گلدیران
میز کار
Marketing Communications Expert

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Demand Planning Expert

تهران

حقوق:

توافقی


گلدیران
میز کار
Senior HR Generalist

تهران

حقوق:

توافقی