هف هشتاد

موقعیت های شغلی هف هشتاد:

8 موقعیت شغلی


هف هشتاد
ایران تلنت
Software Engineer

تهران

حقوق:

60546615


هف هشتاد
ایران تلنت
DevOps Engineer

تهران

حقوق:

52469975


جابینجا
استخدام UI/UX Designer

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا

جابینجا
استخدام QA Test Engineer

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا
استخدام Golang Developer

تهران

حقوق:

توافقیجابینجا