پیشگام نور

موقعیت های شغلی پیشگام نور:

3 موقعیت شغلی


پیشگام نور
کاربوم
استخدام بازاریاب حضوری

تهران

حقوق:

۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان


پیشگام نور
کاربوم
استخدام گرافیست

تهران

حقوق:

۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان