گلستان

موقعیت های شغلی گلستان:

136 موقعیت شغلی


گلستان
میز کار
کارمند مالی

تهران

حقوق:

توافقی


گلستان
میز کار
مدیر کنترل پروژه

تهران

حقوق:

توافقی


گلستان
میز کار
ویزیتور مویرگی

همه

حقوق:

توافقی


گلستان
میز کار
کارشناس گرافیک

تهران

حقوق:

توافقی


گلستان
میز کار
منشی

تهران

حقوق:

حقوق پایه وزارت کار


گلستان
میز کار
مدیر فروش (هورکا)

تهران

حقوق:

توافقی


گلستان
میز کار


گلستان
میز کار

گلستان
میز کار
سرپرست فروش هورکا

تهران

حقوق:

توافقی


گلستان
میز کار
ویزیتور (بازاریاب)

خوزستان

حقوق:

توافقی

گلستان
میز کار

گلستان
میز کار
مسئول دفتر

تهران

حقوق:

توافقی
شهرک گلستان
بانی کار
بازاریاب

تهران

حقوق:

بیش از پنج میلیون