رادمن

موقعیت های شغلی رادمن:

15 موقعیت شغلی
رادمن
جاب ویژن
کارشناس ارشد منابع انسانی و اداری

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


جاب ویژن
کارشناس فروش و بازاریابی

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


جاب ویژن
مدیر فروش

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


جاب ویژن
سرپرست فروش

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


رادمن
جاب ویژن
کارشناس خرید داخلی

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


رادمن
جاب ویژن
کارشناس ارشد بازرگانی

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


رادمن
جاب ویژن
کارشناس ارشد مالی و حسابداری

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


رادمن
جاب ویژن
کارشناس فنی - آقا

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


ایران تلنتایران تلنت
Sales Supervisor

تهران

حقوق:

58925609