دانش بنیان

موقعیت های شغلی دانش بنیان:

3 موقعیت شغلی


دانش بنیان
بانی کار
دور کاری

تهران

حقوق:

توافقیدانش بنیان
بانی کار
بازاریاب

تهران

حقوق:

چهار تا پنج میلیون