گروه آترینا

موقعیت های شغلی گروه آترینا:

14 موقعیت شغلی


گروه آترینا
دانشکار
کارشناس فروش

تهران

حقوق:

3500000 - 4500000

گروه آترینا
دانشکار


گروه آترینا
دانشکار
کارشناس فنی و فروش

تهران

حقوق:

3000000 - 5000000


گروه آترینا
دانشکارگروه آترینا
دانشکار


گروه آترینا
دانشکار

گروه آترینا
دانشکار
مدیر اجرایی

تهران

حقوق:

7000000 -