رایانمهر

موقعیت های شغلی رایانمهر:

4 موقعیت شغلی


رایانمهر
جاب ویژن
کارشناس تحلیل و توسعه کسب و کار

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان


رایانمهر
جاب ویژن
کارشناس سیستم ها و روش ها

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومانرایانمهر
جاب ویژن
کارشناس منابع انسانی - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان