رونیکس

موقعیت های شغلی رونیکس:

351 موقعیت شغلیرونیکس
جاب ویژن

رونیکس
جاب ویژن
کارشناس فروش حضوری

خوزستان

حقوق:

20 - 16 میلیون تومانرونیکس
جاب ویژن
کارشناس فروش حضوری

فارس

حقوق:

20 - 16 میلیون تومان


رونیکس
جاب ویژن
کارشناس فروش حضوری

بوشهر

حقوق:

20 - 16 میلیون تومانرونیکس
جاب ویژن

رونیکس
جاب ویژن
کارشناس فروش حضوری

هرمزگان

حقوق:

20 - 16 میلیون تومانرونیکس
دانشکار
کارشناس فروش تلفنی

یزد

حقوق:

4000000 - 6000000رونیکس
کاربوم

رونیکس
جاب ویژن