سام الکترونیک

موقعیت های شغلی سام الکترونیک:

11 موقعیت شغلی


سام الکترونیک
جاب ویژن
Merchandising Supervisor

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


جاب ویژن
مرچندایزر - آقا

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


سام الکترونیک
جاب ویژن
کارشناس آموزش - آقا

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


سام الکترونیک
جاب ویژن
طراح دکوراسیون داخلی

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان


سام الکترونیک
جاب ویژن
منشی اداری - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


سام الکترونیک
جاب ویژن
برنامه نویس Net Core.

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


ساترا الکترونیک
دانشکار

سام الکترونیک
جاب ویژن
مهندس صنایع

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


سام الکترونیک
جاب ویژن
مرچندایزر - آقا

یزد

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


سام الکترونیک
جاب ویژن
مرچندایزر - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان