داتیس

موقعیت های شغلی داتیس:

10 موقعیت شغلی


داتیس
جاب ویژن
کارشناس برنامه ریزی تولید

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


داتیس
جاب ویژن
کارشناس برق

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان
داتیس
جاب ویژن
کارشناس برق الکترونیک

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان