زاگرو

موقعیت های شغلی زاگرو:

14 موقعیت شغلیزاگرو
دانشکار
کنترل پروژه

تهران

حقوق:

-


زاگرو
دانشکار


زاگرو
دانشکار
زاگرو
دانشکار

زاگرو
دانشکار

زاگرو
دانشکار

زاگرو
دانشکار
مهندس الکترونیک

تهران

حقوق:

1500000 - 7000000


زاگرو
جاب ویژن
کارشناس الکترونیک

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان