کارگزاری بیمه

موقعیت های شغلی کارگزاری بیمه:

4 موقعیت شغلی


کارگزاری بیمه
بانی کار
استخدام کارشناس فروش

خراسان رضوی

حقوق:

توافقی


کارگزاری بیمه
بانی کار
استخدام کارمند اداری

خراسان رضوی

حقوق:

توافقی


کارگزاری رسمی بیمه
بانی کار
استخدام کارمند

تهران

حقوق:

حداقل وزارت کار


کارگزاری بیمه
بانی کار