نوبیتکس

موقعیت های شغلی نوبیتکس:

31 موقعیت شغلی


نوبیتکس
بانی کار
پشتیبانی امور مشتریان

تهران

حقوق:

حداقل وزارت کار


نوبیتکس
کاربوم
Hiring Product Manager

همه

حقوق:

Negotiable


نوبیتکس
کاربوم

نوبیتکس
کاربوم


نوبیتکس
کاربوم


نوبیتکس
کاربوم

نوبیتکس
کاربوم

جابینجا

نوبیتکس
کاربوم

نوبیتکس
کاربوم

جابینجا

جابینجا

جابینجا
استخدام Python Developer

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا


نوبیتکس
کاربوم
استخدام UI/UX Designer

تهران

حقوق:

توافقی


نوبیتکس
کاربوم

نوبیتکس
کاربوم