بازاریابی و فروش

موقعیت های شغلی بازاریابی و فروش:

12 موقعیت شغلیبازاریابی
بانی کار
بازاریابی

البرز

حقوق:

بیش از پنج میلیون


بازاریابی شبکه ای
بانی کار

بازاریابی
بانی کار
بازاریاب و فروشندگی

البرز

حقوق:

بیش از پنج میلیونبازاریابی خرما
بانی کار
بازاریاب

تهران

حقوق:

توافقی


بازاریابی
بانی کار

بازاریاب
بانی کار
بازاریاب

تهران

حقوق:

بیش از پنج میلیون


بازاریابی شبکه ای
بانی کار
بازاریابی شبکه ای

تهران

حقوق:

بیش از پنج میلیون


بازاریاب
بانی کار
بازاریاب و مدیر فروش

تهران

حقوق:

بیش از پنج میلیون


بازاریابی تلفنی
بانی کار

بازاریابی
بانی کار
بازاریابی

اصفهان

حقوق:

توافقی