کالیستو

موقعیت های شغلی کالیستو:

15 موقعیت شغلی


کالیستو
جاب ویژن

کالیستو
جاب ویژن
مدیر مارکتینگ

تهران

حقوق:

35 - 25 ميليون تومان
کالیستو
جاب ویژن
تولید محتوا انگلیسی

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


کالیستو
جاب ویژن

کالیستو
جاب ویژن
کارشناس منابع انسانی - خانم

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


کالیستو
جاب ویژن
تحلیلگر و طراحی سیستم

تهران

حقوق:

20 - 16 میلیون تومان


کالیستو
جاب ویژن
Wordpress Developer

تهران

حقوق:

20 - 16 میلیون تومان


کالیستو
جاب ویژن
IT specialist

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومانکالیستو
جاب ویژن
Senior UI/UX Designer

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


جاب ویژن

جاب ویژن