شرکت سنی پلاستیک

موقعیت های شغلی شرکت سنی پلاستیک:

22 موقعیت شغلی
شرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن

جاب ویژن
کارگر خدماتی

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان
شرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن

جاب ویژن
منشی اداری - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان
شرکت سنی پلاستیک
جاب ویژنشرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن
رئیس انبارها - آقا

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومانشرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن
انباردار - آقا

البرز

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


شرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن
منشی اداری - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


شرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن
کارشناس فروش

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومانشرکت سنی پلاستیک
جاب ویژن
صندوقدار واحد مالی - آقا

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان