سایه سمن

موقعیت های شغلی سایه سمن:

45 موقعیت شغلی
سایه سمن
بانی کار
فروشنده

تهران

حقوق:

بیش از پنج میلیون


سایه سمن
دانشکار


سایه سمن
دانشکار
حسابدار

زنجان

حقوق:

6 - 8


سایه سمن
دانشکار


سایه سمن
دانشکار


سایه سمن
دانشکار
سرپرست دفتر فروش

آذربایجان شرقی

حقوق:

8 - 10


سایه سمن
دانشکار

سایه سمن
دانشکار
کارشناس برنامه ریزی فروش

آذربایجان شرقی

حقوق:

6000000 - 8000000


سایه سمن
دانشکار
کارآموز BI

تهران

حقوق:

3 - 5


سایه سمن
دانشکار

سایه سمن
دانشکار
کارشناس Help Desk

تهران

حقوق:

5000000 - 6000000


سایه سمن
دانشکار

سایه سمن
دانشکار
رئیس توزیع

تهران

حقوق:

12000000 - 16000000


سایه سمن
دانشکار
کارشناس IT

تهران

حقوق:

4000000 - 5000000