الکترونیک برتر

موقعیت های شغلی الکترونیک برتر:

28 موقعیت شغلی


الکترونیک برتر
دانشکار
کارشناس صنایع

تهران

حقوق:

3800000 - 4000000


جاب ویژن
آَشپز

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


الکترونیک برتر
دانشکار
کارشناس اداری

تهران

حقوق:

3000000 - 4000000


الکترونیک برتر
دانشکار
کارشناس اداری

تهران

حقوق:

38000000 - 40000000


الکترونیک برتر
دانشکار
تکنسین مکانیک

تهران

حقوق:

38000000 - 40000000


الکترونیک برتر
دانشکار
تکنسین مکانیک

تهران

حقوق:

38000000 - 40000000الکترونیک برتر
دانشکار
انباردار

تهران

حقوق:

3800000 - 5000000


الکترونیک برتر
دانشکار

الکترونیک برتر
دانشکار
انباردار

تهران

حقوق:

38000000 - 50000000


برنا الکترونیک
دانشکار
الکترونیک برتر
دانشکار

الکترونیک برتر
دانشکار

الکترونیک برتر
دانشکار
انباردار

تهران

حقوق:

4000000 - 5000000الکترونیک برتر
دانشکار